Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej  www.dejna.pl  , nabywców towarów oraz odbiorców informacji handlowych. 
1.   Informacje ogólne 
Państwa dane osobowe  przetwarzane są w domenie  DEJNA.PL   zgodnie z  wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). 
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami RODO  a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2.    Kto jest administratorem   danych osobowych?
Administratorem Państwa  danych osobowych jest  Marcin Dejneka  - DEJNA  Regon 273785274 prowadzący działalność pod adresem: 41-200 Sosnowiec ul. Andresa 52. 
W  sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych możecie  się kontaktować:
- pod adresem e-mail na adres: daneosobowe@dejna.pl 
- korespondencyjnie   na adres: Marcin Dejneka  firma  DEJNA  41-200 Sosnowiec ul. Andresa 52.
3.    W jakim celu i na jakiej podstawie   dane są przetwarzane?
Państwa  dane obejmujące:  imię i nazwisko ,  adres e-mail,  adres  korespondencyjny ( dostawy) , numer telefonu,  adres IP  przetwarzamy w celu: 
a)   sprzedaży towarów i usług, zamiany i zwrotu  oraz  obsługi procedury   reklamacyjnej. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy. W zakresie w jakim Państwa dane osobowe znajdą się w dokumentach księgowych, będą one przez nas przetwarzane w celach i granicach wynikających z ustawy z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości a podstawą prawną przetwarzania stanowi  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.  
b) wysyłki  informacji handlowych oraz   w celu oferowania  bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych produktów i usług. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych na podstawie Państwa  zgody. 
Dane osobowe zostały nam przekazane przez Państwa dobrowolnie. Niepodanie wymaganych przez nas danych  lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie sprawi,  że nie będziemy mogli  zrealizować zamówienia  lub  wysyłać  informacji handlowych. 
Dane pozyskiwane poprzez logi serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony www.dejna.pl   i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 
4.  Kto może mieć dostęp do Państwa danych osobowych?
W ramach naszej struktury organizacyjnej jako administratora dostęp do Państwa danych osobowych mają jedynie  upoważnieni pracownicy i współpracownicy. Dostęp do Państwa danych osobowych mają również  nasi partnerzy, z którymi współpracujemy  takie jak firmy świadczące usługi księgowe, firmy świadczące usługi informatyczne, firmy kurierskie,  dostawca usług hostingowych oraz  agencje  reklamowe obsługujące Administratora. 
5.   Jak długo przechowujemy Państwa   dane?
Administrator  ?będzie przechowywać Państwa dane osobowe jedynie przez okres konieczny do spełnienia wymogów obowiązujących przepisów prawa. Oznacza to, że możemy przechowywać Państwa dane osobowe przez uzasadniony okres nawet gdy zaprzestaniecie już Państwo  już korzystania z usług serwisu.  W szczególności dotyczy to danych niezbędnych do wypełnienia zobowiązań administratora przed organami administracji państwowej . Państwa dane będą przetwarzane do czasu ich usunięcia lub wycofania przez Państwa zgody z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania  danych  przed  jej wycofaniem. 
6.    Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych?
Odbiorcami Państwa  danych mogą  być nasi partnerzy, z którymi współpracujemy łącząc produkty i usługi, działające na naszą rzecz firmy marketingowe, informatyczne oraz podmioty obsługujące płatności elektroniczne.
7.   Czy  Państwa dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
Nie, nie  przekazujemy  Państwa  danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8.  Polityka bezpieczeństwa, czyli jak chronimy Państwa dane:
a). Szanujemy Państwa  prawo do ochrony  prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu do komunikacji e-mail  jak i komunikacji poprzez formularz kontaktowy na  naszej stronie www.dejna.pl  używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
b). Dane osobowe podawane w formularzu na naszej stronie, jak również w korespondencji e-mail wysyłanej na adresy firmowe w domenie @dejna.pl  są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
c) Komputery na które przychodzi Państwa korespondencja elektroniczna i na których przechowy- wane są Państwa dane posiadają  szereg  zabezpieczeń obejmujących  m.in.   zabezpieczenie urządzeń   w zamykanych pomieszczeniach dostępnych jedynie dla osób uprawnionych do przetwarzania danych,   stosowanie haseł zabezpieczenia ,  stosowanie  licencjonowanego, stale aktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz zapór  sieciowych,  stosowanie  licencjonowanych ,   systemów operacyjnych oraz oprogramowania  do obsługi poczty elektronicznej, zabezpieczenie  komputerów przed niepowołanym podglądem  ekranu przez  osoby  nieuprawnione  ( polityka czystego ekranu)  
d)  Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora  albo podmioty przetwarzające, które  dane przetwarzają w oparciu o zawarte przez    Administratora umowy o powierzeniu przetwarzania danych, obligujące partnerów do zachowania należytego poziomu zabezpieczenia danych. 
Administrator deklaruje, że wdrożył wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo i integralność danych osobowych, które przetwarza, a także by zapobiegać ich utracie, modyfikacji i/lub dostępowi ze strony nieupoważnionych osób trzecich.
9.    Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem  Waszych danych?
W związku z przetwarzaniem przez nas  Państwa danych osobowych, przysługuje  Wam prawo do:
1)    dostępu do Państwa danych (informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych);
2)    żądania Sprostowania (poprawienia) danych;
3)    żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
4)    Ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych);
5)    Przeniesienia danych do innego administratora.
6)  cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych jeśli odbywa się ono na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail:   daneosobowe@dejna.pl 
W celu modyfikacji lub żądania usunięcia danych prosimy o dokładne sprecyzowanie jakich danych żądanie dotyczy oraz jaki jest pożądany sposób modyfikacji danych (np. zmiana danych osobowych, całkowite usunięcie danych osobowych z bazy danych).
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
10.    Prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych. 
W  każdej chwili przysługuje Państwu prawo do  zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważacie Państwo że przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa. 
11.    Czy Państwa  dane osobowe będą wykorzystywane w celu ich profilowania lub innego zautomatyzowanego podejmowania decyzji?
Nie,  profilujemy  Państwa  danych osobowych ani  nie zamierzamy w inny sposób podejmować decyzji  dotyczących Państwa preferencji   na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.
12. Polityka cookies
Strona www.dejna.pl  używa cookies. Szczegółowe informacje zamieszczone są w zakładce >>Pliki cookies<<.  
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej informacji  w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony przetwarzania danych osobowych. Komunikat o ewentualnym  uzupełnieniu lub zmianie Polityki Prywatności zamieszczany będzie  na stronie www.dejna.pl